Algemene voorwaarden

Uw financiën, uitstekend geregeld. Laat ons uw financiële zorgen beheren zodat u met een gerust hart kunt ondernemen. Betrouwbare experts, optimale oplossingen.
Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

 • Kroessenvisser: De onderneming gevestigd aan de Laan van Zuid Hoorn 70, 2289 DE Rijswijk, die juridische diensten aanbiedt.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Kroessenvisser opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten.
 • Diensten: Alle door Kroessenvisser aan de Opdrachtgever te leveren juridische diensten zoals beschreven in de overeenkomst.
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Kroessenvisser diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Kroessenvisser zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte van Kroessenvisser schriftelijk aanvaardt of wanneer Kroessenvisser met de uitvoering van de opdracht begint.
Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
 1. Kroessenvisser zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Kroessenvisser heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Artikel 5: Vergoeding en Betaling
 1. De door de Opdrachtgever verschuldigde vergoeding wordt berekend op basis van de door Kroessenvisser gehanteerde tarieven, tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
 1. Kroessenvisser is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kroessenvisser is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Kroessenvisser is slechts aansprakelijk voor directe schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Kroessenvisser. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.
Artikel 7: Vertrouwelijkheid
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Artikel 8: Toepasselijk Recht en Geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kroessenvisser partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Kroessenvisser gevestigd is.
Artikel 9: Wijzigingen
 1. Kroessenvisser is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Kroessenvisser zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden.
Artikel 10: Slotbepalingen
 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Kroessenvisser en de Opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Kroessenvisser via telefoonnummer 070 204 2030 of via e-mail op info@kroessvisser.nl.